Laipnu lūdzam Jelgavas pilsētas slimnīcas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.   Click to listen highlighted text! Laipnu lūdzam Jelgavas pilsētas slimnīcas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.
SAM 9.3.2.

SAM 9.3.2.

Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālas un teritoriālas atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru. Tiks uzlabota slimnīcas uzņemšanas un neatliekams medicīniskās palīdzības nodaļas un ka rezultātā pārējo slimnīcas nodaļu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kvalitāte, vides pieejamība un izmaksu efektivitāte. Realizējot projektu tiks uzlabota slimnīcas vides funkcionalitāte un estētiskās īpašības, tiks veikta SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca” ka veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja attīstība.

Projekta aktivitātes:
Galvenā projekta īstenošanas aktivitāte ir Jelgavas pilsētas slimnīcas C korpusa pārbūve. Pārbūvējamajā C korpusa izvietotas galvenokārt dažādu ārstniecības profilu diagnostikas kabineti, kuros tiks uzstādītas medicīnas iekārtas.

Projekta izmaksas:
Kopējas projekta izmaksas sastāda 3 345 971.10 EUR.
Projekta finansējums sastāda 2 146 616.00 EUR, tai skaita ERAF finansējums – 1 824 623.60 EUR un nacionālais finansējums – 321 992.40 EUR (saskaņa ar 20.12.2016 MK noteikumiem Nr. 870);

Projekta aktualitātes:
16.10.2017
29.09.2017 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika noslēgts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta “Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca”, pārbūvējot C korpusu” īstenošanu Nr. 9.3.2.0/17/I/005.

Uz līguma parakstīšanas brīdi, tika veiktas visas projektā paredzētās iepirkumu procedūras un noslēgti nepieciešamie līgumi. Pārbūves darbu plānotais veikšanas laiks 2017.gada augusts – 2018.gada jūnijs.

01.02.2018
Uz 31.01.2018 slimnīcas C korpusa pārbūves darbi tika izpildīti par 12%.

Pārbūves projekta ietvaros tiks sakārtoti ārējie un iekšējie inženiertīkli. Iekšējo inženiertīklu pārbūves darbi notiks visās C korpusa nodaļās, izņemot Operācijas bloku (6.stāvs), kura darbība netiks pārtraukta projekta realizācijas laikā.

Pārbūvējamajā C korpusā izvietotas galvenokārt dažādu ārstniecības profilu diagnostikas kabineti un uzņemšanas nodaļa. Katrai no šīm telpām izvirzītas noteiktas prasības attiecībā uz apgaismojuma, temperatūras un gaisa apmaiņas prasībām.

29.05.2018
Uz 30.04.2018 slimnīcas C korpusa pārbūves darbi tika izpildīti par 40.5%.

Sākotnējais plānotais būvdarbu izpildes termiņš – 2018.gada jūnijs. Neparedzēto apstākļu dēļ būvdarbu izpildes termiņš tiks pagarināts.

30.07.2018
Papildus vienošanās parakstīšana:

2018.gadā 31.maijā tika parakstīta papildus vienošanās par būvdarbu termiņa pagarinājumu. Līguma izpildes termiņš tika pagarināts līdz 2018.gada 28.septembrim.

01.11.2018
Uz 30.09.2018 slimnīcas C korpusa pārbūves darbi tika izpildīti par 80.13%.
Slimnīcas C korpusa pārbūves darbi netika pabeigti paredzētajā termiņā (29.09.2018). 2018.gadā oktobrī no būvdarbu izpildītāja SIA “Latvijas Energoceltnieks” tika saņemta vēstule ar lūgumu pagarināt būvdarbu izpildes un projekta nodošanas ekspluatācijā termiņu līdz 2018.gada 20. decembrim.

14.01.2019
Izvērtējot esošo situāciju un iepazīstoties ar Būvdarbu izpildītāja iesniegtajiem paskaidrojumiem par līguma termiņa neievērošanu SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca” nesaskata pamatotu iemeslu kārtējam līguma termiņa pagarinājumam, par ko tika piemērots līgumsods līgumā noteiktajā kārtībā.
30.04.2019
Uz 30.04.2019 slimnīcas C korpusa pārbūves darbi tika izpildīti par 99.03%.
27.05.2019
Tika parakstīts apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai, kas tiks nosūtīts būvniecības valsts kontroles birojam.

07.06.2019
06.06.2019 Būvniecības valsts kontroles birojs parakstīja aktu par objekta Jelgavas pilsētas slimnīcas C korpusa pārbūve pieņemšanu ekspluatācijā.

Click to listen highlighted text!