Laipnu lūdzam Jelgavas pilsētas slimnīcas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.   Click to listen highlighted text! Laipnu lūdzam Jelgavas pilsētas slimnīcas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.

Informācija par medicīnisko datu saņemšanu

Home / Informācija par medicīnisko datu saņemšanu

Personu apliecinoši dokumenti
Pacientiem un viņu pavadošajām personām (īpaši pavadot pacientus, kuri jaunāki par 14 gadiem), ierodoties SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca” (turpmāk – Slimnīca), saskaņā ar Pacientu tiesību likuma 15.panta ceturto daļu, 10.panta sesto daļu, 13.pantu, jāuzrāda personu apliecinoši dokuments: pase vai personas apliecība.
Ja pacients ir jaunāks par 15 gadiem, viņam drīkst nebūt pase vai personas apliecība. Šādā gadījumā personas pārbaudei izmanto dzimšanas apliecību vai vecāka pasi, kuras sadaļā „Bērni” ir ieraksts par pacientu.
Situācijās, kad pacientam jāsniedz neatliekama medicīniskā palīdzība, personas identitātes pārbaude var tikt atlikta, saskaņā ar Pacientu tiesību likuma 15.panta ceturto daļu, informējot pacienta pavadošo personu par nepieciešamību sagādāt personu apliecinošus dokumentus uzrādīšanai pēc pacientam sniegtās neatliekamās medicīniskās palīdzības.

Dokuments, kas apliecina tiesības pārstāvēt pacienta (bērna) intereses
Ja pacients līdz 18 gadu vecumam ieradies uz plānotu slimnīcas apmeklējumu, pacienta likumiskā pārstāvja klātbūtne ir obligāta, lai sniegtu bērna likumiskā pārstāvja rakstveida piekrišanu ārstniecībai.
Ja bērns no 14 gadu vecuma ieradies uz plānotu ambulatorā speciālista apmeklējumu un nav paredzēti izmeklējumi un manipulācijas, kuru veikšanai nepieciešama rakstveida piekrišana, pacienta likumiskā pārstāvja klātbūtne nav obligāta. Ja uz plānotu ambulatorā speciālista apmeklējumu ieradies pacients līdz 14 gadu vecumam, pacienta likumiskā pārstāvja klātbūtne ir obligāta.
Informāciju par pacienta līdz 18 gadu vecumam veselību mutiski vai rakstiski (izrakstus, slēdzienus, rezultātus u.c.) var saņemt tikai pacienta likumiskie pārstāvji, uzrādot savu personas apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas pierāda viņa kā pacienta likumiskā pārstāvja statusu.
Pacients no 14 gadu vecuma var pats saņemt informāciju par savu veselību mutiski vai rakstiski (izrakstus, slēdzienus, rezultātus u.c.), uzrādot savu personas apliecinošu dokumentu.
Pacienta radinieki (brāļi, māsas, vecvecāki) un vecāku laulātie (pamāte, patēvs), ja nav iecelti kā pacienta aizbildņi, ir trešās personas!

Pilnvarojums
Dokuments, kas apliecina citai personai tiesības pārstāvēt pacienta intereses, ir:
1) pilnvara, kuru parakstījis pacients (bērniem līdz 18 gadu vecumam – viens no bērna vecākiem vai aizbildnis) ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu un .edoc formātā nosūtījis uz e-pastu: [email protected] (jāņem vērā, ka šāda veida pilnvaru pārbaudei un reģistrācijai nepieciešams noteikts laiks);
2) notariāli apstiprināta pilnvara;
3) slimnīcas reģistratūras darbinieka klātbūtnē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, apstiprināta pilnvara trešajai personai bērna interešu pārstāvībai;

Pilnvaras paraugus skatīt pielikumā.

Click to listen highlighted text!